قیمت صداگیری خودرو شاسی بلند SUV

صداگیری خودروهای SUV

صداگیری خودرو اس یو وی

صداگیری خودروهای کراس

صداگیری خودرو کراس اور

صداگیری خودروهای سدان

صداگیری خودرو سدان

صداگیری درب خودرو SUV

صداگیری درب های شاسی بلند

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1

درجه 2

قیمت صداگیری درب ( تومان )

درجه 1 از 70 تا 90

درجه 2 از 60 تا 80

صداگیری ستون خودرو SUV

صداگیری ستون های شاسی بلند

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1

درجه 2

قیمت صداگیری ستون ( تومان )

درجه 1 از 35 تا 70

درجه 2 از 30 تا 60

صداگیری داشبورد خودرو SUV

صداگیری داشبرد شاسی بلند

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1 √

درجه 2  ×

قیمت صداگیری داشبورد ( تومان )

درجه 1 از 450 تا 950

صداگیری سقف خودرو SUV

صداگیری سقف شاسی بلند

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1

درجه 2

قیمت صداگیری سقف ( تومان )

درجه 1 از 80 تا 120

درجه 2 از  70 تا 100

صداگیری طاقچه خودرو SUV

صدا گیری تاقچه شاسی بلند

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1

درجه 2

قیمت صداگیری طاقچه عقب ( تومان )

درجه 1 از 70 تا 100

درجه 2 از  60 تا 90

لطفا در محاسبه گر، برای هر قسمت از خودرو که نیاز به صداگیری دارد، نوع خودرو را انتخاب نمایید

صداگیری خودروهای SUV

صداگیری خودرو SUV
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 1 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 5 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 4 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 2 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 1 را وارد نمایید .
  • 0 تومان

تعمیرگاه تخصصی صداگیری خودرو و ریمپ ایسیو کاراک ارائه دهنده خدمات تخصصی خودرو در ایران ، کویت ، امارات ، عراق ، افغانستان و تاجیکستان میباشد.