صداگیری خودروهای سدان

صداگیری خودرو سدان

صداگیری خودروهای کراس

صداگیری خودرو کراس اور

صداگیری خودروهای SUV

صداگیری خودرو اس یو وی

صداگیری رودری خودرو سدان

صداگیری رودری خودرو سدان

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1

درجه 2

قیمت صداگیری هر درب ( تومان )

درجه 1 از 50 تا 90

درجه 2 از 45 تا 80

صداگیری ستون خودرو سدان

صداگیری ستون خودرو سدان

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1

درجه 2

قیمت صداگیری هر ستون ( تومان )

درجه 1 از 15 تا 80

درجه 2 از 10 تا 70

صداگیری داشبورد خودرو سدان

صدا گیری داشبرد خودرو سدان

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1 √

درجه 2  ×

قیمت صداگیری داشبرد ( تومان )

درجه 1 از 250 تا 600

صداگیری سقف خودرو sedan

صدا گیری سقف خودرو سدان

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1

درجه 2

قیمت صداگیری سقف ( تومان )

درجه 1 از 70 تا 110

درجه 2 از  60 تا 100

صداگیری سقف خودرو sedan

صدا گیری سقف خودرو سدان

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1

قیمت صداگیری سانروف ( تومان )

درجه 1 از 400 تا 500

صداگیری طاقچه خودرو sedan

صداگیری تاقچه عقب خودرو سدان

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1

درجه 2

قیمت صداگیری طاقچه عقب ( تومان )

درجه 1 از 50 تا 100

درجه 2 از  40 تا 90

صداگیری صندوق عقب خودرو sedan

صدا گیری صندوق عقب خودرو سدان

نوع مواد صداگیری خودرو

درجه 1

درجه 2

قیمت صداگیری صندوق عقب ( تومان )

درجه 1 از 50 تا 100

درجه 2 از  40 تا 90

درخواست صداگیری خودرو

لطفا در محاسبه گر، برای هر قسمت از خودرو که نیاز به صداگیری دارد، نوع خودرو را انتخاب نمایید 

صداگیری خودروهای sedan

صدا گیری خودرو سدان
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 1 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 5 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 4 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 2 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 1 را وارد نمایید .
  • 0 تومان

تعمیرگاه تخصصی صداگیری خودرو و ریمپ ایسیو کاراک ارائه دهنده خدمات تخصصی خودرو در ایران ، کویت ، امارات ، عراق ، افغانستان و تاجیکستان میباشد.